perjantai 5. syyskuuta 2008

PADASJOEN TAIDEYHDISTYS ry SÄÄNNÖT


Yhdistyksen nimi on Padasjoen Taideyhdistys ja sen kotipaikka on Padasjoen kunta.


Yhdistyksen tarkoituksena on tukea ja edistää taiteen eri alojen harrastamista sekä innostaa ja laajentaa harrastuspiiriä. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys antaa opetusta, järjestää näyttelyitä, kokouksia, leirejä sekä erilaisia vapaamuotoisempia sekä poikkitaiteellisia tapahtumia. Mahdollisuuksiensa mukaan yhdistys voi järjestää retkiä muilla paikkakunnilla oleviin näyttelyihin tai muihin yhdistyksen toimintaan liittyviin tilaisuuksiin. Toimintansa tukemiseksi yhditys voi ottaa vastaan lahjoituksia.


Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö ja kannatusjäseneksi yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenen ja kannatusjäsenen suorittavat vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruudet päätetään yhdistyksen vuosikokouksessa. Yhdistyksen vuosikokous voi myöskin kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi sellaisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, jonka yhdistys katsoo edesauttaneen yhdistyksen toimintaa kunnioitettavasti. Kunniajäsenet ovat vapaat jäsenmaksusta. Saavutetut jäsenedut säilyvät.


Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallitus voi puolestaan erottaa sellaisen jäsenen, joka on muuten vahingoittanut yhdistyksen toimintaa. Erottamisehdotuksen on saatava vähintään hallituksen neljän (4) jäsenen kannatus, jotta se tulisi hyväksytyksi. Erottamispäätöksestä voi erotettu vedota yhdistyksen kokoukseen jättämällä kirjallisen valituksen hallitukselle 14 vuorokauden kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan. Jos vaatimusta ei esitetä sääntöjen määräämässä järjestyksessä tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä, mutta muussa tapauksessa katsottakoon jäsen yhdistyksestä erotetuksi vasta sitten, kun yhdistyksen kokous on erottamispäätöksen vahvistanut.


Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi (2), mutta enintään kymmenen (10) muuta jäsentä. Hallitus valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajaa ja sihteeriä lukuunottamatta puolet tai lähinnä puolet hallituksen muista jäsenistä on vuosittain erovuorossa, ensimmäisellä kerralla erovuoroiset arvotaan ja sen jälkeen eroaminen tapahtuu vuoron mukaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan taloudenhoitajan. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä on paikalla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänienemmistöllä. Puheenjohtajan ääni ratkaisee tasatilanteessa. Hallituksen kokoukset kutsuu kokoon hallituksen puheenjohtaja tai estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja tai puheenjohtajan toimeksiannosta sihteeri.


Hallituksen tehtävät:
-kutsua yhdistyksen kokoukset koolle sekä alustavasti käsitellä siellä esitettävät asiat
-toimeenpanna kokouksessa päätetyt asiat
-pitää jäsenluetteloa
-valvoa sääntöjen noudattamista
-johtaa yhdistyksen toimintaa sääntöjen ja yhdistyksen kokouksen päätösten mukaisesti


Yhdistyksen varsinaisia kokouksia on yksi: vuosikokous helmi-maaliskuussa. Kokouskutsu on toimitettava kirjallisena jokaiselle jäsenelle vähintään viikkoa ennen kokousta tai lehti-ilmoituksella kaksi viikkoa ennen ja kutsusta tulee käydä ilmi kokouksessa käsiteltävät asiat.
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
-käsitellään hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä kalenterivuotena
-käsitellään tilinkertomus ja tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös
-päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille tili- ja vastuuvelvollisille
-käsitellään kuluvan vuoden toimintasuunnitelma
-määrätään varsinaisten jäsenten ja kannatusjäsenten jäsenmaksujen suuruudet sekä mahdollisen liittymismaksun suuruus
-päätetään tilintarkastajien palkkioista ja käsitellään kuluvan vuoden talousarvio
-valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa sekä näille varamiehet
-valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja, jota nimitetään yhdistyksen puheenjohtajaksi
-valitaan joka toinen vuosi hallituksen sihteeri, jota nimitetään yhdistyksensihteeriksi
-päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä sääntöjen 5§:n rajoissa
-valitaan muut hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle
-käsitellään aloitteet ja hallituksen niistä antamat lausunnot
-valitaan yhdistyksen edustajat sekä varaedustajat niihin kokouksiin ja tilaisuuksiin, joihin yhdistyksellä on oikeus nimetä edustajansa

Kokouksessa kaikilla jäsenillä on äänioikeus ja yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.


Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa; juoksevissa asioissa sihteeri tai taloudenhoitaja yksin.


Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös ja toimintakertomus tulee jättää viimeistään 20.1. tilintarkastajille, joiden puolestaan on annettava kirjallinen lausuntonsa tammikuun loppuun mennessä kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokouksen hallitukselle edelleen yhdistyksen vuosikokouksessa esitettäväksi ja käsiteltäväksi.

10§
Mikäli yhdistyksen sääntöjä halutaan muuttaa tai lisätä tai poistaa niistä jotain, tulee hallituksen keskuudestaan valitseman edustajan esittämään hallituksen ehdotus muutoksesta vuosikokouksessa. Mikäli 2/3 kokouksessa annetuista äänistä kannattaa muutosta ehdotus on hyväksytty.

11§
Jos yhdistys halutaan purkaa, tulee purkautumisehdotuksen alkukäsittelyn tapahtua samoin kuten ehdotuksen sääntöjen muuttamiseksi. Tosin tässä tapauksessa hallituksen tulee olla yksimielisesti purkamisen kannalla ennenkuin asia saatetaan käsiteltäväksi vuosikokouksessa, jossa purkamisehdotuksen tulee saada vähintään ¾ annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa käytettäköön sen jäljelle jääneet varat purkavan kokouksen tarkemman päätöksen mukaan yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi Padasjoen kunnassa.